Praktische informatie

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber, op het gebied van ritueelbegeleiding, uitvaarten, coaching, training, workshops, bijeenkomsten of aanverwante werkzaamheden.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van ritueelbegeleiding, uitvaarten, coaching, training, workshops, bijeenkomsten of aanverwante werkzaamheden.

Coach:

Gediplomeerd Life-Coach.

Coachee:

De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van ritueelbegeleiding, uitvaarten, coaching, training, workshops, bijeenkomsten of aanverwante werkzaamheden.

Diensten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Overeenkomst:

Elke afspraak tussen opdrachtgever en CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber tot het verlenen van diensten door CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber in het kader van haar beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop-of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling, ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber voert de diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels. Gedragsregels zijn o.m. te vinden op de website van de NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches: www.nobco.nl en LBvR Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders: https://www.lbvr.nl/

 

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber gemaakte offertes zijn vrijblijvend gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of coachee is verstrekt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of coachee is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte van CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber schriftelijk dan wel per e-mail aanvaardt en heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever retourneert een voor akkoord getekend exemplaar van de overeenkomst aan CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber.
 3. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij CoSi Lifecoaching / Simone Schreiber garandeert alle zijn ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten.
 4. De opdrachtgever en de coachee verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de begeleiding van de coachee.
 5. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber wijst de opdrachtgever erop dat aanvaarding van begeleiding door coachee niet mag worden beschouwd als een toezegging tot beëindiging van het dienstverband, erkenning van noodzaak tot vertrek, erkenning van incompetentie of het bestaan van een onwerkbare situatie. De begeleiding zal niet kunnen mogen dienen als een argument voor ontslag. De begeleiding door CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber zal de rechtspositie van opdrachtgever en coachee niet beïnvloeden. Zij behouden beiden hun rechten en vrijheden.
 6. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of coachee verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber de begeleiding beperken, tot op nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.
 7. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber begeleidt slecht coachees die hiertoe gemotiveerd zijn; eigen inzet is een voorwaarde voor acceptatie en uitvoering van de opdracht.
 8. De door CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst leidt voor CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber tot een inspanningsverplichting waarbij CoSi Lifecoaching gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap
 2. In alle gevallen waarin CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CoSI Lifecoaching/ Simone Schreiber zijn verstrekt, heeft CoSi Lifecoaching/Simone Schreiber het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van CoSi Lifecoaching/Simone Schreiber op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 5. Wanneer CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6: Geheimhouding

 1. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber en opdrachtgever/ coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber zal dan ook aan niemand, enige mededelingen doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

 1. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan opdrachtgever en/of coachee verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 2. Opdrachtgever en/of coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber geen gebruik maken van deze producten, waarop CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber rechthebbende is ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. coachee.

Artikel 8: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber bestaat tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W) alsmede exclusief reis-en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber behoudt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens de door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 9: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever/coachee in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken.

Artikel 10: Incassokosten

 1. Indien CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen.
 2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber is tegenover opdrachtgever en/of coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever c.q. coachee geleden schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.500, –.
 3. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever c.q. coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolg-schade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 4. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals trainers, adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever en/of coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In een dergelijk geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derde te verhalen.
 5. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever c.q. coachee geleden schade, van welke aard ook, indien CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CoSi Lifecoaching/Simone Schreiber duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. CoSi Lifecoaching/Simone Schreiber ofwel door haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de cliënt dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien coachee enig letsel zou oplopen, is CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 7. De opdrachtgever vrijwaart CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber.
 8. Indien opdrachtgever en/of coachee een eventuele vordering jegens CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden

 1. Bij annulering door opdrachtgever van trainingen, workshops, bijeenkomsten en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor aanvang van betreffende activiteiten, dient opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen is opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 2. Bij annulering door opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 3. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber.

Artikel 13: Beëindiging van de overeenkomst

 1. CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. CoSi Lifecoaching/Simone Schreiber is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel opdrachtgever als CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 14: Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Indien CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber en opdrachtgever c.q. coachee een geschil hebben voortvloeiende uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar CoSi Lifecoaching/ Simone Schreiber gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Herzien op:

Ede, 11 november 2019

 

PRIVACYVERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

Contactformulier op de website aan SIMONE SCHREIBER/ COSI LIFE  verstrekt. SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE GEGEVENS NODIG HEEFT

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen in verband met voortgangsverslagen, intakeformulieren, schriftelijke opdrachten, informatie in het kader van het begeleidingstraject.

Daarnaast kan SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit

Coachgesprekken, ritueelbegeleiding, zinvolle gesprekken rond leven en dood.

HOELANG SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE UW  GEGEVENS BEWAART

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Addwords-advertenties van SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google

Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  heeft hier geen invloed op.

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  heeft Google geen toestemming gegeven om via SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@simoneschreiber.nl.

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Simone Schreiber op via

info@simoneschreiber.nl

www.simoneschreiber.nl  is een website van SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE

 

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE

Is als volgt te bereiken:

Postadres: Bremerstraat 31 6717 ZP  EDE

Vestigingsadres: Bremerstraat 31 6717 ZP  EDE

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 51280353

Telefoon: 06 4444 0950

E-mailadres: info@simoneschreiber.nl

 

SIMONE SCHREIBER/COSI LIFE, gevestigd aan Bremerstraat 31 6717 ZP  Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.